Ngày đăng 17/11/2022 | 03:18 PM

Chiền lược phát triển đô thị thông minh - Xu hướng tất yếu

Lượt xem: 787  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Chiền lược phát triển đô thị thông minh - Xu hướng tất yếu

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

 - XU HƯỚNG TẤT YẾU

TS. Trần Hữu Hà*

*Giám đốc Học viện Cán bộ QL xây dựng và đô thị

Phát triển đô thị thông minh – xu hướng tất yếu

Hiện nay, đứng trước các vấn đề mang tính toàn cầu như sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, chiến lược phát triển đô thị thông minh là một xu hướng tất yếu đang được nhiều quốc gia áp dụng.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52/NQ-TW, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương liên quan được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh; cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 phê duyệt Đề án giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện. Đề án nhằm triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia thông qua phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam.

 

TS. Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu tại Lễ triển khai Dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng”

Đào tạo, bồi dưỡng về đô thị thông minh

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Học viện đã có truyền thống hơn 45 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành Xây dựng. Hàng năm, Học viện thực hiện trên 40 chương trình đào tạo với khoảng 250 lớp và hàng chục nghìn lượt học viên, điển hình như các chương trình: Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng,... Trong những năm gần đây, Học viện đã và đang nghiên cứu, xây dựng chương trình và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về đô thị thông minh và tham gia tư vấn phát triển đô thị thông minh cho các địa phương. Học viện AMC đã và đang triển khai một số dự án ODA, cụ thể như: Dự án “Xây dựng đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý đô thị giỏi” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ phát triển thể chế (IDF); Dự án “Hỗ trợ chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp” do UN-Habitat tài trợ; Hợp phần thuộc Dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền Trung” do ADB tài trợ; Dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam” do Chính phủ Thụy Sỹ viện trợ... Bên cạnh đó, Học viện AMC với vai trò là đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng về nâng cao năng lực, ứng dụng các chính sách, chuyển giao công nghệ trong xây dựng và phát triển đô thị sẽ là đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan để quản lý và thúc đẩy ngành Xây dựng hoạt động hiệu quả, bền vững. 

Dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” – góp phần thiết thực triển khai Đề án 950 của Chính phủ

Thành phố thông minh không chỉ là bước đột phá kiểu mới mà ở đây công nghệ quản lý và kỹ thuật được ứng dụng, vận hành một cách khoa học, hợp lý. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì triển khai hoặc phối hợp với các Bộ, ngành và các đối tác quốc tế để triển khai một số chương trình, đề án, dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng và phát triển đô thị hướng tới mục tiêu hiệu quả và bền vững, đô thị thông minh được coi là một trong các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đó. Trong thời gian tới, việc phát triển đô thị thông minh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng nền tảng pháp lý và cơ sở đánh giá cho phát triển đô thị thông minh; tập trung phát triển quy hoạch đô thị thông minh bền vững; quản trị đô thị phát triển theo chiến lược và thiết lập, duy trì, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị số hoá liên thông đa ngành; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ thông minh phù hợp với bối cảnh Việt Nam; đồng thời cần thiết tham gia hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn quản lý và phát triển đô thị Việt Nam. Do vậy, một số chương trình, dự án mà Bộ Xây dựng đã và đang triển khai cũng sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện Dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (Dự án VKC) đạt hiệu quả tốt nhất có thể.

            Các đại biểu tham dự Lễ Triển khai Dự án

Dự án VKC với các mục tiêu cụ thể: Xây dựng Hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam; Thí điểm lập quy hoạch tổng thể đô thị thông minh: Hình thành mẫu mô hình về quy hoạch tổng thể đô thị thông minh, tiến tới quản lý, phát triển đô thị thông minh tại VN; tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác quy hoạch, công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị trong lĩnh vực đô thị thông minh; Thành lập Trung tâm Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng (VKC); Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với vai trò là Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan cùng  nhà tài trợ nước ngoài – các cơ quan Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn quốc giao cho như Viện Kỹ thuật công trình và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS); Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH); Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn quốc (KAIA) giám sát tiến độ và chất lượng của Dự án. Học viện trực tiếp thực hiện, khai thác và sử dụng kết quả đầu ra các Hợp phần 3 và 4 về Thành lập Trung tâm VKC (Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng) và Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và hợp tác đào tạo công nghệ về đô thị thông minh


 

SMART CITY DEVELOPMENT STRATEGY IS AN INEVITABLE TREND

Dr. Tran Huu Ha -

President of the Academy of Managers for Construction and Cities

Smart city development- an inevitable trend

Currently, with such global issues as economical use of resources, energy, response to climate change, towards green growth and sustainable development strategies, smart city development strategy is an inevitable trend that is being applied in many countries.

In the context of the 4th Industrial Revolution, according to the direction of the Politburo's Resolution No. 52-NQ/TW dated September 27, 2019 on a number of guidelines and policies to actively participate in the 4th industrial revolution; Resolution No. 50/NQ-CP dated April 17, 2020 of the Government promulgating the Action Program to implement Resolution 52/NQ-TW, Ministry of Construction, Ministry of Public Security, Ministry of Information and Communications, Ministry of Science and Technology, relevant localities are assigned with the tasks of researching, building and perfecting the legal framework for sustainable smart city development; system of national technical standards and regulations; the data infrastructure system, the system of criteria for evaluating the operational efficiency of smart cities; allowing pilot implementation of a number of specific mechanisms in the pilot implementation of smart city development, ensuring efficiency and suitability with actual conditions, in which, the Project "Development of a sustainable smart city in Vietnam for the period 2018 - 2025 and orientation to 2030" was approved under Decision No. 950/QD-TTg dated August 1, 2018, assigned the Ministry of Construction to take the prime responsibility, and coordinate with central ministries, sectors and localities in the implementation. The project aims to implement the national socio-economic development strategy and plan through sustainable smart city development in Vietnam.

Smart city development strategy is an inevitable trend that is being applied in many countries

Training, fostering on smart city

Academy of Managers for Construction and  Cities (AMC) is a non-business unit under the Ministry of Construction. The Academy has a tradition of more than 45 years of training staff for the Construction industry. Every year, the Academy conducts more than 40 training programs with about 250 training courses and tens of thousands of learners, with programs such as: Training for officials, civil servants and public employees of the Construction industry; Training skills of leadership, management and professional knowledge for leaders, managers and professional employees of public non-business units under the Ministry; Organizing the dissemination, training and guidance of legal documents, mechanisms, policies, legal documents, system of norms and standards in the fields of state management of the construction industry ... In recent years, the Academy has been researching, developing programs and organizing training courses on smart cities and participating in smart city development consultancy activities for localities. AMC has been implementing a number of ODA projects, namely: The project "Building better cities through better urban leaders" using non-refunded grants from the Institutional Development Fund (IDF); Project "Supporting housing policy for low-income people" funded by UN-Habitat; Component of the project "Improving urban environment in Central Vietnam" funded by ADB; Project "Strengthening institutions and capacity building for urban development in Vietnam" funded by the Swiss Government... Besides, AMC, with the role as the clue unit of the Ministry of Construction on capacity building, policy application, technology transfer in urban construction and development, will be the clue unit to coordinate with relevant organizations and individuals to manage and promote efficient and sustainable activities of construction industry.

 

 Project "Establishment of Vietnam-Korea cooperation center for smart city and construction technology"  - a practical contribution to the implementation of Project 950 of the Government

A smart city is not only a new-type breakthrough, but is also a place where management and engineering technologies are applied and operated in a scientific and reasonable way. In the past time, the Ministry of Construction has presided over the implementation or coordinated with other ministries, branches and international partners to implement a number of programs, schemes and projects in order to improve the efficiency of urban construction and development management towards effective and sustainable goals, smart cities are regarded as one of the solutions to achieve those goals. In the time to come, smart city development will focus on the following tasks: Building a legal foundation and evaluation basis for smart city development; focusing on developing sustainable smart urban planning; managing urban development  according to the strategy, and establishing, maintaining and operating a system of inter-industry digitized urban spatial databases; researching and applying smart technologies suitable to the Vietnamese context; at the same time, it is necessary to participate in international integration, capacity building, and technology transfer into the practice of urban management and development in Vietnam. Therefore, a number of programs and projects that the Ministry of Construction has been implementing will also support the implementation of the project "Establishment of Vietnam-Korea cooperation center for smart city and construction technology" (VKC project) as efficiently as possible.

The Academy directly implements, exploits and uses the outputs of Components 3 and 4 on the establishment of VKC Center

The VKC project has the following specific objectives: Developing a Guide on Smart Cities in Vietnam; Piloting smart city master planning: Forming a model of smart city master planning, towards the management and development of smart cities in Vietnam; Strengthening the capacity of officials engaged in planning, construction management and urban development in the field of smart cities; Establishment of VKC Center (Vietnam - Korea Cooperation Center on Smart City and Construction Technology); Strengthening training capacity, technology exchange and cooperation in technology training on smart cities.

The Academy of Managers for Construction and Cities, as the Project Owner, is responsible for coordinating with the Urban Development Agency, the Department of Architectural Planning, other related units, and foreign sponsors - agencies and organizations assigned by Korea's Ministry of Land, Infrastructure and Transport, such as the Korea Institute of Civil Engineering and Construction Technology (KICT), the Korea Institute for Human Settlement Research (KRIHS); Korea Land and Housing Corporation (LH); The Korea Advanced Infrastructure Technology Agency (KAIA) to monitor the progress and quality of the Project. The Academy directly implements, exploits and uses the outputs of Components 3 and 4 on the establishment of VKC Center (Vietnam - Korea Cooperation Center on Smart Cities and Construction Technology) and strengthens training capacity, technology exchange and cooperation in technology training on smart cities.

 

 

 

 

 

 

Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 787  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...