Ngày đăng 16/02/2010 | 02:27 PM

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Xây dựng và đô thị trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Lượt xem: 349  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Xây dựng và đô thị trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: …/QĐ-HVCBXD

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20

        

                                                     QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Tạp chí Xây dựng và Đô thị

trực thuộc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

                                               

GIÁM ĐỐC

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

 

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí số 143/GP-BTTTT ngày 25/4/2015 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp cho Tạp chí Xây dựng và Đô thị;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Kế toán tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tạp chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, phản biện, in ấn và phát hành của Tạp chí Xây dựng và Đô thị trực thuộc  Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 153/QĐ-HVCBXD ngày 05/3/2013 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điều 3. Tổng Biên tập, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                

- Như điều 3;

- Bộ Xây dựng

- Giám đốc, các Phó GĐ;

- Lưu: VT, TCHC, TTTC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Hữu Hà


BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 CỦA TẠP CHÍ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ......../QĐ-HVCB ngày …... tháng...... năm 20   )

 

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 Điều 1. Tên Tạp chí, tôn chỉ, mục đích hoạt động, vị trí, chức năng và nguyên tắc hoạt động

Tên Tạp chí: Tạp chí Xây dựng và Đô thị – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Tên tiếng Anh: Journal of Construction and Cities

Trụ sở tòa soạn: Km 10, Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 024 33120207                    Email: xddt@amc.edu.vn

Giấy phép hoạt động báo chí số 143/GP-BTTTT ngày 25/4/2015 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp.

 Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kì ISSN 1859-3119 ngày 08 tháng  10 năm 2009  do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo văn bản số 386/TTKHCN-ISSN.

Tạp chí Xây dựng và Đô thị – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị xuất bản định kì 02 tháng/số (một năm gồm 06 số về các lĩnh vực Khoa học quản lý xây dựng, đô thị, kiến trúc, quy hoạch kể từ tháng 2/2009.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí

Tạp chí Xây dựng và Đô thị – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, thể thức xuất bản… được quy định trong Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Giấy phép hoạt động báo chí được cấp.

1. Tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý xây dựng và đô thị;

2. Thông tin về các đề tài khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng trong xây dựng và đô thị, các bài viết về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.

3. Là Tạp chí về khoa học quản lý ngành Xây dựng, là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, cán bộ và học viên của Học viện trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Điều 3. Vị trí, chức năng và nguyên tắc hoạt động

1. Tạp chí Xây dựng và Đô thị là cơ quan ngôn luận của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện tuyên truyền về khoa học quản lý trong lĩnh vực xây dựng và đô thị; các bài viết về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng;        phản ánh những vấn đề về xây dựng và đô thị hôm nay.

2. Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ của Học viện, theo đúng giấy phép hoạt động báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Học viện.

3. Các thành viên của ban biên tập, nhân viên tòa soạn chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công, bố trí công tác và làm việc tuân thủ theo quy định chung của Học viện.

Điều 4. Thể thức xuất bản           

Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh.

Khuôn khổ:  21cm x 29cm

Số trang: ~100 trang

Số lượng: 1500 bản/kỳ

Phạm vi phát hành: trên cả nước.

Đăng toàn văn các bài báo của Tạp chí trên website của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị sau khi Tạp chí phát hành.  

Điều 5. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này áp dụng đối với các thành viên của Ban biên tập, các phản biện và các tác giả công bố kết quả nghiên cứu hoặc chuyển tải thông tin khó học trên Tạp chí Xây dựng và Đô thị – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

2. Đối tượng phục vụ là các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên trong và ngoài Học viện.

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Ban Biên tập

Ban biên tập Tạp chí gồm: 01 Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, thư ký tòa soạn - ủy viên thường trực và các biên tập viên.

Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập được cơ quan chủ quản bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin - Truyền thông và Ban tuyên giáo Trung ương.

Các biên tập viên là thành viên trong Ban biên tập do Tổng biên tập đề xuất.

Ban biên tập có trách nhiệm:

a) Lập kế hoạch trình Giám đốc Học viện toàn bộ nội dung và hình thức của các số Tạp chí;   

b) Chọn người phản biện phù hợp cho từng bài báo;

c) Tổ chức biên tập và quyết định các bài báo sẽ được đăng trong từng số Tạp chí;

d) Xem xét, bổ sung và có ý kiến về nội dung của bài báo với tác giả;

e) Sửa chữa các thuật ngữ chuyên ngành theo quy định.

Ban biên tập định kỳ họp một quý một lần trong năm.

Điều 7. Tổng biên tập

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Học viện về công tác tổ chức và hoạt động của Tạp chí, thực hiện điều hành Tạp chí theo chế độ thủ trưởng.

b) Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện. Tổng biên tập là người duyệt cuối cùng các ấn phẩm tạp chí trước khi in và quyết định nộp lưu chiểu, phát hành.

c) Ủy quyền, phân công trách nhiệm quản lý, điều hành và quyết định giải quyết từng lĩnh vực công việc cho Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn và biên tập viên trong tòa soạn.

Điều 8. Phó Tổng biên tập

a) Giúp Tổng biên tập điều hành, quyết định các công việc được Tổng biên tập phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về các quyết định của mình.

b) Nghiên cứu, đề xuất nội dung xuất bản, cải tiến nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí. Thẩm định lại các bài phản biện và bàn giao cho Thư ký tòa soạn đủ số lượng, chất lượng, đúng thời gian các bài báo theo mục lục số Tạp chí đã được Tổng biên tập duyệt; tổ chức thực hiện những đợt xuất bản theo chỉ đạo của Tổng biên tập.

Điều 9. Thư ký tòa soạn

Thư ký toà soạn được Tổng biên tập giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nghiệp vụ của Tòa soạn.

a) Xây dựng kế hoạch xuất bản, nội dung của từng số Tạp chí và định hướng nội dung của số Tạp chí tiếp theo.

b) Tổ chức biên tập bắt đầu bằng việc tiếp nhận bài, ảnh từ trị sự và giao bài nộp cho các biên tập viên chuyên mục, sắp xếp nội dung và yêu cầu của từng trang theo mục lục tạp chí đã lập. Xử lý những trường hợp đột xuất về nội dung và kỹ thuật.

c) Trình Tổng biên tập duyệt bản thảo trong mỗi số Tạp chí.

d) Kết hợp với Tổng biên tập, Phó tổng biên tập xây dựng các chính sách và thủ tục của Tạp chí.

e) Trực tiếp điều hành hoạt động của bộ phận trị sự.

Điều 10. Các biên tập viên và phóng viên

a) Biên tập viên chuyên mục (thành viên của Ban biên tập) quản lý việc phản biện; trao đổi và theo dõi quá trình sửa chữa của tác giả và biên tập của các bài gửi đăng. Biên tập viên chuyên mục dựa trên các ý kiến của phản biện và đánh giá của mình để trao đổi với tác giả. Biên tập viên này chịu trách nhiệm về nội dung bài thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

b) Biên tập viên bản thảo, biên tập viên trình bày là người chế bản và soát lỗi các bài được chấp nhận đăng trên tạp chí, chịu trách nhiệm về thể thức trình bày của các bài viết. Biên tập viên bản thảo sửa các bài nộp làm cho các bài viết mạch lạc hơn và chuẩn hơn về ngữ pháp, đảm bảo bài viết đã đầy đủ và tuân thủ các quy định chuẩn về thư mục, văn bản, tạo ra một bản thảo “sạch” để biên tập viên trình bày chuyển thành các bản bông dùng cho việc xuất bản Tạp chí và chuyển thành dạng HTML hoặc PDF để xuất bản điện tử.

c) Phóng viên: bám sát chuyên đề từng số Tạp chí, chủ động đi lấy tin, viết bài phù hợp hoặc thực hiện công tác theo sự phân công của lãnh đạo Tạp chí.

Điều 11. Trị sự của Tạp chí

Bộ phận trị sự của Tạp chí thực hiện các mặt công tác về lĩnh vực hành chính, tài vụ, xuất bản, phát hành, nộp lưu chiểu, lưu trữ tư liệu và do Thư ký tòa soạn trực tiếp điều hành.

- Tiếp nhận bản thảo từ tác giả và chuyển tới Thư ký tòa soạn

- Tổ chức thực hiện công tác xuất bản, tham gia trình bày, maket, đánh máy bản thảo.

- Tổ chức việc phát hành, lưu chiểu. 

- Quản lý tư liệu, trang web của tạp chí (nếu có).

Điều 12. Cộng tác viên của Tạp chí

1. Mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí không được xem như là nhân viên chính thức của Tạp chí, bao gồm cộng tác viên viết bài và cộng tác viên làm quảng cáo.

2. Cộng tác viên viết bài là những người do Tạp chí đặt bài hoặc tình nguyện gửi bài viết với đề tài tự chọn. Cộng tác viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về luật bản quyền với các phần trích dẫn, sưu tầm trong bài viết. Cộng tác viên cần chú thích rõ ràng các nguồn tư liệu, sưu tầm, trích dẫn đã sử dụng phía dưới bài viết khi gửi bài về cho Tạp chí. Tạp chí có toàn quyền cắt, biên tập và duyệt bài viết; cũng như chấp nhận hoặc từ chối đăng bài của cộng tác viên. Tạp chí chi trả nhuận bút cho cộng tác viên khi bài viết được đăng là sản phẩm của chính cộng tác viên và chưa được đăng tải trên một cơ quan ngôn luận nào, kể cả trang web, blog…

3. Cộng tác viên quảng cáo là những người đưa được hợp đồng quảng cáo về cho Tạp chí theo bảng  giá quảng cáo, tài trợ được Tổng biên tập Tạp chí phê duyệt. Cộng tác viên được hưởng 40% giá trị hợp đồng quảng cáo. Cộng tác viên quảng cáo phải chịu trách nhiệm trong việc duyệt maket và nội dung của hợp đồng quảng cáo.

Chương III 

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Phương thức hoạt động

- Tạp chí hoạt động theo chế độ thủ trưởng, các thành viên chấp hành sự phân công của Tổng biên tập.

- Họp thường kỳ 3 tháng/ 1 lần. Trường hợp cần thiết họp bất thường.

Điều 14. Quan hệ công tác

- Ban biên tập chịu sự quản lý của Giám đốc Học viện về các mặt hoạt động.

- Thành viên Ban biên tập có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc thu thập thông tin và thẩm tra nội dung đăng tải trên Tạp chí.

Chương IV

TÁC GIẢ VÀ BÀI BÁO

Điều 15. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả bài báo

1. Các tác giả có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí Xây dựng và Đô thị, sửa chữa và hoàn chỉnh bài viết theo yêu cầu của Ban biên tập và người phản biện.

2. Thứ tự tên của các tác giả được sắp xếp theo quy định, vị trí tên của tác giả thể hiện tương xứng với vai trò đóng góp của họ đối với công trình công bố trong bài báo.

Điều 16. Điều kiện bài báo được đăng trên Tạp chí

1. Bài gửi đăng có nội dung chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.

2. Bài gửi đăng phải có nội dung liên quan đến các lĩnh vực mà Tạp chí đề cập

3. Bài báo được đánh giá thông qua phản biện độc lập.

4. Các bài viết chỉ được đăng khi đã được sửa chữa hoàn thiện theo góp ý (nếu có) của Ban biên tập và phản biện.

Điều 17. Hình thức bài báo

1. Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Bài báo khoa học cần được viết theo trình tự sau: Tóm tắt (nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài báo); Mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề); Nội dung (phương pháp, phương tiện, nội dung, kết quả nghiên cứu); Kết luận và Tài liệu tham khảo.

3. Phần Tóm tắt (cả tiếng Việt và tiếng Anh) không quá 15 dòng. Tóm tắt tiếng Việt đặt sau tiêu đề bài báo và tên tác giả bài báo; tóm tắt tiếng Anh (gồm cả tiêu đề bài báo) đặt sau mục Tài liệu tham khảo (với bài báo viết bằng tiếng Anh, trình tự ngược lại). Bài báo toàn văn không dài quá 10 trang đánh máy. Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường viết theo quy định của Nhà nước; các công thức, hình vẽ cần được viết theo các ký hiệu thông dụng; các trích dẫn, chú thích, chú giải cần ngắn gọn, chính xác.

4. Bài báo được đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ (font) Times New Roman (unicode), cỡ chữ (size) 12 thống nhất cho toàn bài, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, cách dưới 2,5 cm, giãn dòng (exactly) 17pt. Cuối bài có ghi rõ họ tên, học hàm học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại của tác giả. Ban biên tập chỉ nhận những bài có bố cục rõ ràng, cô đọng, súc tích (bản mềm gửi qua email).

5. Phần Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài (ghi tên đối với người Việt, họ với người nước ngoài), không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, trang trích dẫn. Các tên nước ngoài được ghi bằng ký tự Latinh.

Chương V

QUY TRÌNH GỬI BÀI, PHẢN BIỆN, THIẾT KẾ, IN ẤN, PHÁT HÀNH

Điều 18. Quyền hạn, trách nhiệm và vai trò của người phản biện

1. Người phản biện cho Tạp chí là các nhà khoa học, giảng viên của Học viện, các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ trong và ngoài nước, có cùng chuyên môn hoặc gần với chuyên môn mà nội dung bài viết đề cập, có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu.

2. Được mời thẩm định bài báo qua e-mail (file đính kèm bài nộp và thư mời phản biện) và có nhiệm vụ đánh giá nội dung khoa học của bài viết một cách khách quan, trung thực, hoàn thành công việc theo biểu mẫu và thời hạn quy định.

3. Có trách nhiệm tư vấn cho Ban biên tập Tạp chí về chất lượng nội dung khoa học của bài báo và chất lượng thông tin, đưa ra quyết định đăng tải để giúp Tổng biên tập lựa chọn các bài báo.

4. Thời gian phản biện không quá 20 ngày tùy theo dung lượng của bài báo.

5. Thù lao phản biện được trả theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Học viện.

Điều 19. Quy trình gửi bài, phản biện

1. Tác giả gửi bài báo, công trình nghiên cứu cho Ban Biên tập qua email: xddt@amc.edu.vn (hoặc của Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Thư ký Tòa soạn). Thư kí Tòa soạn có trách nhiệm xem xét, lược bỏ các bài không đúng quy cách (theo thể lệ gửi bài) hoặc không đáp ứng yêu cầu của một bài báo khoa học. Căn cứ vào nội dung chuyên môn của bài báo, Thư ký toà soạn gửi bài báo cho các chuyên gia để phản biện. Thời gian phản biện không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được bài báo.

2. Mỗi bài báo được gửi cho 02 phản biện độc lập. Nội dung nhận xét, phản biện bài báo khoa học bao gồm: ý nghĩa, giá trị khoa học của vấn đề, nội dung, kết quả nghiên cứu; mức độ đáp ứng các quy định về bố cục và hình thức bài báo; kiến nghị sửa chữa, bổ sung…

3. Thư ký tòa soạn có trách nhiệm chuyển các yêu cầu, đề nghị sửa chữa, bổ sung cho tác giả bài báo. Sau 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu sửa chữa, bổ sung, nếu tác giả bài báo không chỉnh sửa và gửi lại Ban Biên tập thì coi như không có nhu cầu đăng bài báo. Bài báo chỉ được phép công bố khi tác giả đã chỉnh sửa theo yêu cầu của phản biện.

4. Sau khi nhận được ý kiến đánh giá của phản biện, biên tập viên chuyên mục đánh giá bài báo và phản hồi tới các tác giả về chất lượng bài viết. Những bài báo chất lượng kém sẽ bị từ chối. Những bài báo tốt sẽ được thông báo chấp nhận mà không cần sửa chữa. Những bài báo có chất lượng khá và trung bình, sẽ được ấn định thời hạn sửa chữa trong vòng 10 - 20 ngày, tùy theo mức độ yêu cầu.

5. Các tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định, đối với các bài viết được chấp nhận đăng và hiệu đính lần cuối. Hạn định thời gian từ 10 - 20 ngày.

6. Biên tập viên tiến hành biên tập nội dung bản thảo. Việc biên tập phải đảm bảo chính xác các kiến thức, tính logic và tính nghệ thuật. Văn phong phải rõ ràng, mạch lạc, tuân thủ các quy tắc về ngữ pháp, chính tả tiếng Việt, cách viết hoa, phiên âm tiếng Việt… Việc sửa chữa trực tiếp trên bản thảo bằng bút đỏ, chữ viết, trình bày rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn, hiểu sai cho các công đoạn sau.

7. Thư ký tòa soạn tổng hợp và Tổng biên tập duyệt các bài báo đã được hoàn thiện. Thời gian để thực hiện các công việc này từ 10-20 ngày.        

8. Mỗi bài báo đứng tên một tác giả, nếu có cộng sự hoặc đồng tác giả thì số lượng không quá 05 người.

9. Ban Biên tập không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng. Bài đề nghị đăng số này nếu không sắp xếp được sẽ đăng ở số sau.

Điều 20. Công tác biên tập kỹ thuật, mỹ thuật:

Tuỳ theo tính chất, mức độ hoàn thiện của bản thảo và yêu cầu tổ chức sản xuất, công đoạn biên tập kỹ thuật, mỹ thuật được thực hiện tiếp theo việc biên tập nội dung (nếu bản thảo được sắp chữ, mi trang trước khi biên tập) hoặc thực hiện sau khi sắp chữ, mi trang.

- Căn cứ vào market chung xây dựng cho các bài cụ thể, biên tập viên đối chiếu, sửa lỗi trình bày.

- Với kinh nghiệm, kiến thức và trách nhiệm của mình, biên tập viên có thể tham gia vào việc trình bày sách do mình biên tập, đề xuất những phương án chỉnh sửa, thay đổi thiết kế kỹ, mỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả về thẩm mỹ cho Tạp chí.

Điều 21. Thiết kế mỹ thuật, trình bày, chế bản:

a) Về trình bày:

- Người thiết kế đảm nhiệm việc thiết kế market trình bày chung cho Tạp chí. Bộ phận sắp chữ, mi trang sẽ căn cứ market để trình bày Tạp chí theo quy định thống nhất.

- Với những bản thảo có tính đặc thù về nội dung, thể loại, phải tổ chức thiết kế market riêng cho từng chuyên mục (kích thước, bát chữ, font chữ, bảng biểu, hình minh hoạ…)

b) Thiết kế bìa Tạp chí:

- Bìa Tạp chí thiết kế phải phù hợp với nội dung, bìa gồm 4 trang 4 màu.

- Các hình ảnh minh hoạ phải chỉnh sửa kỹ, bảo đảm chất lượng ảnh. Khi thiết kế phải thu phóng, cắt cúp ảnh theo yêu cầu trình bày, vị trí, bảo đảm được tính mỹ thuật cho Tạp chí.

- Bản thiết kế Tạp chí phải được chỉnh sửa kỹ về nội dung, trình bày, được duyệt lần cuối trước khi phân màu điện tử, ra phim phục vụ cho việc in ấn.

c) Chế bản, sắp chữ, mi trang:

- Căn cứ market trình bày được thiết kế cho từng bản thảo, người chế bản sắp chữ, mi trang cho bản thảo theo đúng yêu cầu, nội dung của market. Với những bản thảo chữa vào bài (bản thảo viết tay, bản thảo tái bản), người chế bản phải đánh máy vào bài.

- Bản thảo mi trang, ra bông phải sáng sủa, rõ ràng, theo đúng yêu cầu của market trình bày. Việc sửa lỗi trước khi ra bông phải được làm kỹ, tránh sai sót.

- Sửa hết lỗi sau khi đã đọc bông để ra bông mới trước khi giao cho người đọc bông.

- Mỗi bản thảo được ra 3 bông trước khi ra can, với những bản thảo phức tạp, bản thảo có những yêu cầu riêng phải ra nhiều bông, sẽ có yêu cầu riêng với từng bản thảo cụ thể.

- Thời gian thực hiện công việc chế bản phải được thực hiện đúng hợp đồng, bảo đảm tiến độ chung của quy trình xuất bản.

Điều 22. Đọc bông, sửa morat, kiểm tra can

- Bản thảo sau khi biên tập, sắp chữ mi trang phải được đọc bông để sửa lỗi morat.

- Căn cứ để đọc bông là bản thảo gốc đã được biên tập, market trình bày Tạp chí. Người đọc bông phải đọc đối chiếu với bản thảo, sửa những lỗi sai về nội dung, kỹ thuật, sắp chữ, mi trang.

- Người đọc bông phải phát hiện những sai sót về nội dung, lỗi chính tả, về trình bày và sửa chữa. Bản bông phải nhất quán về chính tả, phiên âm tiếng nước ngoài cho cả Tạp chí. Với những đề xuất chỉnh sửa ngoài phạm vi đọc bông, người đọc bông phối hợp với biên tập viên để thống nhất nội dung và cách chỉnh sửa.

- Bông cuối trước khi ra can được chuyển cho tác giả xem lại lần cuối để chỉnh sửa những sai sót chưa được phát hiện (nếu có), bổ sung những chỗ còn khiếm khuyết.

- Số lượng bông phải đọc thông thường là 3 bông. Với những bản thảo phức tạp phải sửa chữa nhiều, bản thảo có yêu cầu riêng, số lượng bông phải đọc sẽ nhiều hơn tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng bản thảo.

- Sau khi ra can, người đọc bông phải kiểm tra can về nội dung, trình bày so với bản bông cuối và bản thảo gốc. Can phải kiểm tra kỹ về chất lượng để bảo đảm chất lượng in.

- Biên tập bản thảo, chế bản, đọc soát lỗi trong thời gian 12 ngày.

Điều 23. In ấn

1. Mỗi số Tạp chí Xây dựng và Đô thị đăng không quá 22 bài, tùy số lượng và số trang của các bài báo gửi đăng.

2. Danh mục các bài báo gửi đăng các số tự nhiên và xã hội thống nhất sắp xếp theo nhóm và theo thứ tự tên tác giả.

3. Biên tập kỹ thuật chịu trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa bản gửi in và bản bông theo đúng quy định về hình thức của Tạp chí, lập danh sách tác giả, bài báo gửi đăng mỗi số, ngày nhận, ngày phản biện, người phản biện… báo cáo Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập trước khi chuyển in.

4. Mỗi số Tạp chí in 1500 cuốn. Mỗi cuốn 100 – 120 trang. Trường hợp thay đổi số lượng bản in phải do Tổng Biên tập đề nghị và Giám đốc Học viện phê duyệt.

5. In ấn, phát hành và đưa bài báo lên trang web trong thời gian 12 ngày.

6. Tạp chí Xây dựng và Đô thị được gửi in tại các nhà xuất bản.

Điều 24. Phát hành

1. Tạp chí Xây dựng và Đô thị phát hành theo danh sách được phê duyệt và nộp lưu chiểu theo quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí được cấp.

2. Mỗi bài báo được đăng được nhận 02 cuốn.

3. Thư ký Tòa soạn chịu trách nhiệm việc phát hành và nộp lưu chiểu ngay sau khi in ấn mỗi số. Việc phát hành được thực hiện qua đường bưu điện.

Chương VI

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ

Điều 25. Lập dự toán, xét và cấp kinh phí

Hng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí, căn cứ định hướng chỉ đạo tuyên truyền của Trung ương và Ngành, Ban biên tập lập kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí xuất bản Tạp chí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn kinh phí tạp chí gồm:

1. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thông tin khoa học.

2. Kinh phí Học viện cấp.

3. Thu từ nguồn quảng cáo, tài trợ (nếu có).

Kinh phí hoạt động của Tạp chí được Học viện cấp theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điều 26. Các khoản chi

1. Chi quản lý hành chính: vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị.

2. Chi in ấn, làm maket Tạp chí căn cứ vào số lượng thực tế mỗi kỳ.

3. Chi nhuận bút (áp dụng với các bài viết theo đơn đặt hàng)

Căn cứ vào thể loại, chất lượng của tác phẩm hệ số nhuận bút theo khung nhuận bút theo Nghị định số 18/2014/NĐ–CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong báo chí, xuất bản.

4. Chi biên tập, phản biện, phát hành và các nghiệp vụ liên quan đến các công tác báo chí.

5. Chi hoạt động khác của Tạp chí.

6. Các khoản chi. Định mức chi tuân thủ thao quy định của Luật Báo chí và quy chế tài chính hiện hành.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 27. Khen thưởng

1. Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt quy chế này hoặc có đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí được Ban biên tập đề nghị Giám đốc Học viện khen thưởng theo quy định. Các phản biện, các cộng tác viên có nhiều đóng góp cho phát triển của Tạp chí sẽ được khen thưởng theo chế độ khen thưởng của Học viện.

2. Các tác giả có nhiều bài viết có chất lượng, được quan tâm nhiều nhất trên Tạp chí sẽ được biếu tặng Tạp chí thường xuyên.

Điều 28. Xử lý vi phạm

1. Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này hoặc có hành vi cản trở hoạt động của Tạp chí, tùy theo mực độ vi phạm, Ban biên tập đề nghị Giám đốc Học viện có hình thức xử lý thích hợp và đúng quy định của pháp luật.

2. Tác giả vi phạm bản quyền và những cam kết với Tạp chí không được gửi bài trên Tạp chí trong thời gian 3 năm, chịu trách nhiệm xử lý theo quy định hiện hành của Luật báo chí và xuất bản.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Trách nhiệm điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện

1. Tổng Biên tập chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc xuất bản Tạp chí Khoa học, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức, đáp ứng các quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và Giấy phép hoạt động báo chí được cấp.

2. Trung tâm Thông tin và Tạp chí, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ viên chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ban biên tập có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Học viện xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

3. Quy chế này có hiệu lực từ thời điểm ký ban hành và có giá trị đến khi có quy chế mới.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Hữu Hà

 

 

                                                                      

 


Tạp chí xây dựng và đô thị
Lượt xem: 349  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...